Diakoniutvalget

Vigdis Mosby Larsen

Leder for diakoniutvalg
vmlars1@gmail.com, 95841295

Karin Dale

karinmjdale@gmail.com, 94799775

Steinar Paulsen

steinar45.paulsen@gmail.com, 41280140

Guttorm Eng

gutteng@gmail.com, 91553647

Definisjon av ordet diakoni
Ordet diakon kommer fra gresk διάκονος (diakonos), som betyr tjener. Det blir i Apostlenes gjerninger (kap. 6) brukt om sju menn som ble utvalgt for å ta seg av hjelp til menighetens medlemmer og til å utføre administrative oppgaver. 

Equmeniakyrkan (Misjonskirken Sverige) beskriver diakoni slik: Diakoni er å omsette evangeliet i handling og å formidle Guds kjærlighet i omsorg for medmenneskene. 

Diakoniens plass i Farsund Misjonskirke
I vid forstand så er alt arbeid vi driver, diakonalt arbeid, da vi ser at ånd, sjel og legeme hører sammen. Diakoni er derfor ikke en avgrenset oppgave til diakoniutvalget, men ulike omsorgsoppgaver utført av hvert enkelt medlem. Å leve diakonale liv er et kall alle kristne har fått, jf. Matteus 25:31-46 og Jakob 2:1-23.

Diakoniutvalgets oppgaver
Diakoniutvalget skal være et bindeledd mellom menigheten og den som av ulike årsaker har et ekstra behov for omsorg.

Diakoniutvalgets oppgaver skal ikke fastlåses, men vil til enhver tid tilpasses aktuelle behov hos medlemmene og nærmiljø. 

Eksempler på oppgaver for diakoniutvalget:

  • Sørge for at mennesker som av ulike årsaker ikke kan delta i fellesskapet, blir ivaretatt og ikke glemt
  • Besøk og omsorgstjeneste ved sykdom og sorg
  • Praktisk hjelp
  • Skysstilbud
  • Onsdagskafe

Hvordan melde fra om behov for hjelp?
Ta kontakt med en av de som sitter i utvalget. Telefon og mail nederst på siden.

Taushetsplikt
Alle i diakoniutvalget har skrevet under på at de har taushetsplikt. Heller ikke innad i diakoniutvalget skal sensitive opplysninger gis videre, dersom det ikke er gitt samtykke til det.