Vår historie...

Kort historisk oversikt for Farsund Misjonsmenighet ved 50-årsjubileet – markert 6. september 2015

 

Oppstarten

Farsund Misjonsmenighet ble formelt stiftet 22 januar 1965. Stiftelsesmøtet ble holdt hos Eivind Hansen i Farsund. Daværende forstander i Lista Misjonsmenighet, Thoralf Nordbø var initiativtager til møtet. Formålet var å stifte ny misjonsmenighet i Farsund, tilsluttet Det Norske Misjonsforbund.

Til stede på møtet var Torrey Mosvold (opprinnelig fra Farsund) som representant for Misjonsforbundet. Menigheten ble stiftet denne kvelden og første formann ble Karl Løvås. Det øvrige styret : Olav Høiland (viseformann), Alf Abrahamsen (sekretær), Tobias Sunde (kasserer); samt styremedlemmene Arne Andersen, Harald Skjoldal og Solveig Farbrot. 20 personer ble innskrevet som medlemmer på stiftelsesmøtet.

De første møtene ble holdt i Totalen alt i 1964, mange måneder før menigheten ble stiftet. Menigheten ønsket sterkt å få sitt eget gudshus så snart det ble mulig. Ifølge Thoralf Nordbø ble dette sterkt lagt på ham som et bønneemne.

 

Parkveien 1

Når Parkveien 1 , tilhørende Arbeiderforeningen i Farsund ble til salgs, ble huset overtatt av den nystartede menigheten 12. mars 1965. Kjøpesum kr. 65.000,- var en gave fra skipsreder Torrey Mosvold.

Huset trengte en god del oppussing, og i perioden fram til slutten av august samme år ble huset ved stor dugnadsinnsats ferdigstilt til å tas i bruk.

Vigsling av huset, som Farsund Misjonshus, ble foretatt av Misjonsforstander Thorleif Holm Glad 29. august 1965. Misjonsforstanderen skildrer i Misjonsbladet denne dagen med sterke og fargerike ord. Han understrekte at Farsund var et nytt sted for Misjonsforbundet.

Under vigslingsgudstjenesten ble også menighetens første forstander, Thoralf Nordbø innsatt. I sin tiltredelsespreken sa Nordbø blant annet: «Det er en ting jeg har bedt Herren om – og det er at han må krone denne dagen med synderes frelse». Etter gudstjenesten ble Nordbø bedt om å komme hjem til en mann i 50 årene som «ikke orket mer» , - han måtte bli frelst.

På ettermiddagsfesten på vigslingsdagen var Misjonshuset mer enn fullt, folk satt og stod overalt (ifølge Misjonsforstander Holm Glad ). Midt under festen lød et rop i forsamlingen : «Jeg orker ikke mer…..». Nok et menneske ble frelst denne dagen, og det ble jubel og lovprisning i den nye helligdommen.

Farsund Misjonsmenighet ble opptatt i Det Norske Misjonsforbund på Årskonferansen i 1966.

 

Forstandere

Første forstander var Thoralf Nordbø fra 1965 til 1975, avbrutt av et år hvor Egil Torp var forstander. Deretter fulgte Tony Jessen 1975 – 1981. Johan Grimstad 1981 – 1982. Steinar Paulsen 1982 – 1996. Terje Watne 1996 – 2007. Thore Tellefsen 2008 – 2011. Maria Morfjord 2011-2021 og Martin Morfjord 2011-2017 (ungdomspastor).

 

Menighetens målsetting

Menighetens målsetting har som ellers i Misjonsforbundet vært å arbeide for: « Guds barns enhet – og synderes frelse». Midlene, eller arbeidsredskapene for å lykkes , har vært bred satsing på mennesker i alle aldersgrupper. Evangeliske møtevirksomhet, bibel,-og bønnegrupper, møtekampanjer, med mål å nå møtefremmede/ ikke-kristne. Søndagsskole ble tidlig startet, likeså junior-og  tenåringsarbeid. Mange barn og unge har fått høre evangeliet gjennom dette arbeidet, og det har båret rike frukter. Barnegospelkor (Barnegospel, senere Mibago), har i lange perioder samlet mange barn. Ungdomskor (Impuls , - senere unge voksne koret Backup og Team Motti) har betydd mye for sangglade ungdommer. Speiderarbeidet hadde lenge stor tilslutning (nedlagt). Sang og musikk har preget menigheten gjennom hele dens 50 årige historie. Musikklaget ble til stor velsignelse gjennom mange år.

 

Nybygg på Sunde

Menigheten vokste og etter hvert ble lokalitetene i Parkveien 1 for små og upraktiske i forhold til det voksende barne,- og ungdomsarbeidet. En større testamentarisk gave gjør at menigheten begynner å jobbe med tanke på å nytt/ større misjonshus. I 1979 henvendte menigheten seg til kommunen med forespørsel om kjøp av kirketomt på Sunde. Dette lyktes ikke i første omgang , og saken ble lagt «på is» en periode.

I 1983 tok menigheten på nytt kontakt med kommunen for om mulig å få kjøpe eller gratis få tildelt kirketomt på samme område som tidligere omtalt. Dette ble nå et sterkt bønneemne. Bønnesvar skulle komme.

I januar 1987 vedtok Farsund kommune å overdra et tomteområde på 1.6 da vederlagsfritt til Farsund Misjonsmenighet på Sunde. Endelig bønnesvar.

Nå begynner ting å skje raskt. Byggekomite ble nedsatt med Alf Hansen som formann, tegninger ble framlagt og prisoverslag studert. Så,- 19. mars 1987 ble vedtak fattet. Menigheten vil satse og bygge ny misjonskirke. Arkitekt for bygget ble Karl Petter Kristensen. Interiøret ble utformet av Osvald Larsen.

Finansiering

Spørsmålet meldte seg raskt. Hvordan kunne en liten menighet, som riktignok hadde vokst fra 20 ved oppstart til ca. 40 før byggestart, makte det å finansiere et bygg kostnadsberegnet til ca. 3.7 millioner ? Finansiering måtte skje ved testamentarisk gave, salg av Parkveien 1. , offentlige midler, gaveløfter i menigheten, gaver eksternt, salg av jord på tomt. Lån måtte bli minimalt.

Første spadetak ble tatt 27. februar 1988. Vi er i gang!

Byggeperiode

I tidsrommet fra mars 1988 til april 1989 ( 13 mnd ) ble Farsund Misjonskirke reist, i det alt vesentlige ved hjelp av en fantastisk dugnadsinnsats. Ca. 7.000 dugnadstimer ble utført.         « Hele menigheten» gjorde en kjempejobb. Dyktige folk fra nabomenighetene på Lista og i Lyngdal utførte mange dugnadstimer. Stort sett jobbet fra 3-4 – 15-20 personer 4-5 dager i uka denne perioden. Menighetens møtevirksomhet gikk forøvrig stort sett som normalt.

 

Innvielse av nybygget

Helgen 22.-23. april 1989 ble det nye kirkebygget vigslet og tatt i bruk. Vigslingen ble foretatt av Misjonsforstander Bjørn Øyvind Fjeld søndag 23. april. Til festen på lørdag var hele menigheten innbudt sammen med nabomisjonsmenighetene, byens menigheter, ordfører Evenstad , arkitekt, interiøransvarlig og representanter for hovedleverandørene. 165 personer benket seg rundt fantastisk pyntede langbord. Under vigslingsgudstjenesten søndag var ca. 250 personer tilstede. På den offentlige festen søndag ettermiddag ble det servert mat til 324 personer. En velsignet helg i takknemlighet til Gud og mennesker.

 

Finansiering / Gjeld / Gjeldfri

Når det nye kirkebygget ble tatt i bruk, satt menigheten med en gjeld på ca. 320.000,- Resultat av tre julemesser gjorde menigheten gjeldfri i løpet av tre år.

 

Arbeidet i ny kirke

I årene etter at den nye kirken ble tatt i bruk opplevde menigheten en blomstringstid i alle deler av arbeidet. Når menigheten i 2009 markerte 20-årsjubileum for den «nye Misjonskirken», hadde medlemstallet nesten doblet seg til ca. 90. Videre har menigheten vokst jevnt gjennom allsidig og bredt utadvent arbeide i de forskjellige virkeområdene. I jubileumsåret er medlemstallet ca. 100.

I de siste årene er nye «arbeidsredskaper» tatt i bruk for å nå nye og flere mennesker med evangeliet. Alpha-kurs (Trosopplæring ), B-Tween grupper (ung ungdom ), Switch – Teen Extended (fra 8. klasse ), Storsamlingsteam bestående av en gruppe ledere som arrangerer familiesamlinger, og Miniklang barnekor.

 

Vanskelige perioder

I menighetens 50 årige historie kan det ikke underslås at den på tross av mye og fin framgang også har gjennomlevd vanskelige og krevende kriseperioder. Disse har vært svært belastende for hele menigheten og gitt mange sår. Menigheten har ved Guds hjelp kommet gjennom disse periodene og stått oppreist i tjenesten i Guds rike. Gud har på mirakuløst vis gradvis leget sår og gitt kraft og kjærlighet til videre tjeneste. Menighetens ledere har ved Guds hjelp fått stor nåde og utvist visdom og klokskap i de vanskelige tidene.

 

Dyktige ledere

Menighetens barne- og ungdomsledere gjennom 50 år hatt mange og dyktige. Blant de vil vi nevne noen. Ingjerd Olsen var blant de første søndagsskolelederne. Vigdis Mosby Larsen søndagsskolelærer i mer enn 40 år (de fleste i misjonsmenigheten) er fortsatt med. Leder for søndagsskolen i jubileumsåret er Jens Rudjord. Som representanter for speiderarbeidet nevner vi Odd Dale og Petter Larsen. Ledere for de forskjellige barne- og ungdomskorene har blant annet vært Karin Dale, Reidun Solberg, Else Paulsen, Mai Britt og Svein Morten Havaas. Storsamlingsteam representeres ved familiene Viken, Drønen og Havaas. Mange flere kunne vært nevnt, men disse får være representanter for de mange. Fra midt på 1980-tallet og framover hadde menigheten 40-50 barne og ungdomsledere.

 

Misjon

Gjennom menighetens 50 år har misjonsarbeidet vært viktig og i de senere år øket sitt engasjement. I dag støtter menigheten i hovedsak misjonsarbeide i Colombia.

 

Ledelse

Menighetens styreform har variert gjennom 50 år, fra menighetsstyre (sju personer), til tjenerråd kombinert med eldsteråd og nå dagen lederskapsform.

Lederskapet/ styret i jubileumsåret var Mari Unhammer (leder), Svein Morten Havaas (nestleder), Martin Viken (betalingsansvarlig), Karsten Turøy (sekretær), Karin Dale (styremedlem), Inge Eikeland (1. varamedlem) og Guttorm Eng (2. varamedlem).

 

Menighetens motto: « Å kjenne Jesus og gjøre han kjent «

Menighetens verdier: Levende - Raus - Relevant - Tro virksom i kjærlighet.

 

Steinar Paulsen